Tag Archives: ympäristönsuojelu

Taajamametsät ja järjestelmävika

Luonnonsuojeluharrastuksen mielenkiintoisimpia hetkiä ovat ne, kun tajuaa miksi jokin asia menee pieleen.  Paimion Kriivarin metsähakkuissa tuli nyt tällainen hetki. Kriivarin hakkuut ovat suurta skaalaa ajatellen myrsky vesilasissa, mutta yhden ainoan lehtiartikkelin kautta on mahdollista nähdä syvärakenne joka siihen myrskyyn on johtanut.

Paimion kunta haluaa hakata lähimetsää aivan koulun ja päiväkodin vierestä. Luontojärjestöt ja jotkut paikalliset asukkaat vastustavat tätä hakkuuta. Itse  olen ollut kirjoittamassa Luonnonsuoujeluliiton Varsinais-Suomen vetoomusta, jonka taustoja avaan täällä.

Kunnan viranomaisten mukaan häirintää organisoivatkin ennen muuta juuri ulkopuoliset järjestöt. Paikallista vastustusta on kuitenkin vaikea verifioida, koska kunta itsekin on ilmoittanut että valituksia ei ole käsitelty, ellei niitä ole osattu kohdistaa juuri oikealla tavalla juuri oikealle hallinnolliselle taholle. Continue reading Taajamametsät ja järjestelmävika

Talvivaara 23: Pelin kovuudesta

 

Viime viikolla uutisoitiin, että Kainuun ELY-keskus ei keskeytä Talvivaaran toimintaa useista vaatimuksista huolimatta. Mitä tämä sitten tarkkaan ottaen ”tarkoittaa”, ja kuka ”voitti”? Se ei  oikeastaan tarkoita mitään, ja kukaan ei voittanut.  Oikeastaan ainoa mielenkiintoinen asia näissä valituksissa on “vahva vihje”, jonka Talvivaara on eräässä vastineessaan esittänyt Suomen luonnonsuojeluliitolle. Vihjettä voinee kutsua myös uhkaukseksi.

[Tämä kirjoitus julkaistaan myös Uuden Suomen blogissaOn syytä huomioida, että kuulun Suomen Luonnonsuojeluliittoon. Kaikki spekulaatiot, mielipiteet, tulkinnat ja virheet ovat kuitenkin puhtaasti omiani].

Osaltaan päätös johtuu siitä että vaatimukset ovat  6-12 kuukautta vanhoja, ja tilanteet ovat ehtineet muuttua moneen kertaan.  Kainuun ELY-keskus myös uskoo yhtiön sanaan siitä, että ympärisöasioissa on saavutettu niin merkittäviä parannuksia, että keskeyttämiseen ei ole perusteita. Jokseenkin oletettu päätös siis. (Ks myös aiemmat kirjoitukset: 23.10,  24.10,  25.10., 29.10 ja 31.10. Laajempaa teknistä ja historiallista taustaa löytyy mm täältä: http://www.zygomatica.com/talvivaara/)

Taustaa

Eri tahot ovat tehneet seitsemän vireillepanoa, joissa ne pyytävät Kainuun ELY-keskusta käyttämään hallintopakkoa Talvivaaran toiminnan keskeyttämiseen (kaikki päätökset nähtävillä ymparisto.fi-sivulla).  Kainuun ELY-keskuksen päätös kattaa kaikki seitsemän.

Käytännössä tällainen vireillepano on rikosilmoitus:  viranomaista pyydetään selvittämään rikotaanko lakia, ja jos rikotaan, tekemään asialle jotain.  (Ks mm SLL: Ympäristörikokset sekä hallintopakkolomake).  Keinot voivat vaihdella uhkasakosta toiminnan lopettamiseen; näissä nimenomaisissa vireillepanoissa on vaadittu toiminnan lopettamista toistaiseksi, kunnes tilanne selkenee

Kaikissa on hieman eri painotuksia. Alla on kuitenkin listattu vireillepanojen päivämäärät, tekijät, ja (suunnilleen, oman ymmärrykseni mukaan) olennaisimmat perustelut.

  • [Huom: 4.11.2012 tapahtui kipsisakka-altaassa vuoto]
  • 5.11.2012  Kainuun luonnonsuojelupiiri (kipsisakkavuoto 4.11)
  • 7.11.2012  Kainuun LS-piiri ja paikallinen yhdistys (4.11. kipsisakkavuoto ja tilanteen hallitsemattomuus, tarkennettu)
  • 7.11.2012 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä (kipsisakkavuoto, toistuva saastuminen ennen sitä)
  • 20.2.2013  Suomen luonnonsuojeluliitto (Poikkeusjuoksutukset ja muut ympäristöluvan rikkomukset)
  • 12.3. SLL  (Poikkeusjuoksutusten aiheuttama pilaantuminen)
  • 18.3.2013 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä (luvanvastaisuudet, mm poikkeustilasäädösten rikkominen, hallinto-oikeuden päätösten ohittaminen)
  • [Huom: 7.4. 2013 tapahtui uusi kipsisakka-altaan vuoto. Yhtiö oli marraskuussa ilmoittanut, että tällaista vuotoa ei voi tulla].]
  • 12.4.2013 Osakaskunta (ympäristöluvan ja juoksutusrajojen rikkomukset)

Kaikkiin vireillepanoihin Talvivaara on saanut antaa vastineensa, kuten täytyykin. Yhtä lukuun ottamatta vastineet ovat tiukkoja mutta asiallisia. SLL:n 12.3.  vireillepanoon saatu vastine on kuitenkin hieman toisenlainen: uhkaava. Koko vaatimustekstin pdf löytyy täältä.  Talvivaaran vastine on päivätty 2.4.2013.

Vihjauksen taustaa

Vastinetta arvioidessa on hyvä pitää mielessä, että vain viisi päivää Talvivaaran vastineen jälkeen tapahtui uusi allasvuoto. Lisäksi yhtiön toiminnan esitutkinta on valmistunut, ja useita ihmisiä epäillään törkeästä ympäristön turmelemisesta. (Kaikki ovat kuitenkin syyttömiä kunnes oikeus toisin toteaa). On täysin mahdollista, että sävy olisi nyt toisenlainen.

Totean vielä seuraavaa: SLL-yhteyksistäni huolimatta en automaattisesti oleta, että Talvivaara on tässä paha mörkö ja SLL viaton marttyyri. Olen jopa sitä mieltä, että yrityksillä täytyy olla suojautumiskeinoja täysin aiheettomia valituskierteitä vastaan.

Mikä sitten on ”aiheeton valitus”? Nähdäkseni ne ovat sellaisia, joissa valittaja kerta toisensa jälkeen häviää. Jos valitukset pääsääntöisesti menevät läpi, ne eivät ole aiheettomia, vaan rikkeitä on tapahtunut.

(En tiedä missä kohtaa prosenttiluvun pitäisi mennä. Jos valituksista voittaa reilusti yli puolet, ne eivät missään nimessä ole aiheettomia. 30% läpimenolla aletaan olla harmaalla alueella).

Talvivaaran tapauksessa on vaikea arvioida läpimenoprosentteja, koska hallintoviranomaisen (Vaasan hallinto-oikeus) ja valvontaviranomaisen (Kainuun ELY-keskus) välinen kuvio on lievästi sekava.   Jos ELY:n päätöksistä valitetaan oikeudelle, oikeus saattaa kumota päätöksen, mutta palauttaa sen uuteen käsittelyyn ELY-keskukselle. Jos oikeuden päätöksen saaminen kestää 6-12 kuukautta,  tilanne (esimerkiksi poikkeusjuoksutus) on usein muuttunut täysin. ELY-keskuksen on mahdoton tehdä uutta päätöstä, koska tilanne meni jo.

Yhtiön lukuiset poikkeustilat vielä sekoittavat kuviota (ks esim Suomen Luonto 16.4.2013, ja myös poleemiset tekstini ”Porsaanreikien nerokkuudesta”   sekä ”Ympäristölupa ja järjestelmävika”).

Valitukset ovat siis ehkä teknisesti ottaen menneet läpi, mutta viranomaisten hitauden takia eivät ole johtaneet toimenpiteisiin. Ovatko ne silloin olleet aiheettomia? En tiedä.

Talvivaara katsoo (katsoi ainakin huhtikuussa), että SLL vääristelee tahallaan faktoja myös mediassa, ja sen pääasiallinen tarkoitus on aiheuttaa haittaa Talvivaaran toiminnalle. Pitääkö paikkansa?  Ilman yksilöidympiä syytöksiä tuohon on oikeastaan vaikea sanoa mitään.

Tuolla perusteella Talvivaara katsoo, että SLL:n on maksettava sen oikeudenkäyntikuluja, mikäli prosessi jatkuu (oletettavasti kuitenkin vain silloin, jos yhtiö voittaa). En ole varma onko ajatus edes toteuttamiskelpoinen, jos prosessia käydään hallinto- eikä rikosoikeudessa. Mutta onko uhkaus ylipäätään oikeutettu?

Jätän asian lukijan päätettäväksi.

Vihjauksen teksti

Talvivaaran vastine alkaa sivulta 17. Olen jättänyt pois muutamia pätkiä hyvin teknistä tekstiä. Suoraan SLL:n virheisiin viittaavia kohtia on merkitty tummalla.  Omia kommenttejani on [hakasulkeissa].

Hakija [SLL] on vireillepanossan väittänyt, että Vaasan hallinto-oikeus  8.3.2013 antamassaan päätöksessä Nro 13/0052/1 olisi todennut Talvivaaran toiminnasta aiheutuneen merkittävää pilaantumista. Hakijan näkemys on on virheellinen ja tämän näkemyksen esittäminen myös mediassa viittaa siihen, että sillä mitä ilmeisimmin tavoitellaan tarkoituksellista harhaanjohtavuutta Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen sisällöstä. Vaasan hallinto-oikeus ei ole ratkaisussaan ottanut sellaista kantaa, että Talvivaaran toiminnasta aiheutuneet vaikutukset olisivat luonteeltaan merkittävää pilaantumista.

Vaasan hallinto-oikeus toteaa sen sijaan päätöksessään, että Talvivaara ei ole kiistänyt Hakijan hallintopakkohakemuksessa ja sen johdosta annetussa ELY-keskuksen päätöksessä mainittuja poikkeuksellisia päästöjä. Keskeisenä valtakunnallisena luonnonsuojelu- ja edunvalvontajärjestönä, joka myös on osallistunut ympäristönsuojelulainsäädännön lainvalmistelutyöhän, Hakijan tulee olla tietoinen ympäristönsuojeluoikeuden keskeisten oikeudellisten käsitteiden sisällöstä ja merkityksestä. Näin ollen vääristelevää ja harhaanjohtavaa käsitteiden käyttöä on tätä taustaa vasten vaikea olettaa pelkäksi kielelliseksi lapsukseksi.

Vaasan hallinto-oikeuden toistaiseksi vailla lainvoimaa olevan päätöksen arvioinnissa aivan keskeisellä sijalla on se, että hallinto-oikeus on käyttänyt ilmausta ”poikkeuksellinen päästö” sen sijaa, että olisi käyttänyt YSL:n järjestelmässä merkityksellistä ja vakiintunutta oikeudellista käsitettä ”merkittävä pilaantuminen”, jota on kuvattu aiemmin tässä vastauksessa. Tästä on pääteltävissä, että Vaasan hallinto-oikeus on tietoisesti päättänyt olla määrittelemättä Talvivaaran ympäristövaikutuksia merkittäväksi pilaantumiseksi. Päinvastoin kuin Hakija vireillepanossaan väittää, Vaasan hallinto-oikeus ei ole lopullisesti ottanut kantaa päästöjen oikeudelliseen luonteeseen, mutta ei myöskään ole katsonut, että Talvivaaran toiminnan olisi Vaasan hallinto-oikeuden arvioiman ELY-keskuksen päätöksen tekohetkellä voitu osoittaa selvästi aiheuttaneen merkittävää pilaantumista, joka olisi oikeuttanut välittämän hallintopakon käytön.

….

Asiassa on kiinnitettävä huomiota myös siihen, että ELY-keskuksen päätös on ollut valituskelpoinen ja muun muassa Hakija on valittanut päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen. Hakija on hallinto-oikeudessa esittänyt päällekkäisiä vaatimuksia nyt käsillä olevan vireillepanon kanssa vaatiessaan mm. Juoksutusten välitöntä keskeyttämistä. Toimivaltainen viranomainen arvioimaan ELY-keskuksen päätöksessä sallittujen juoksutusten keskeyttämistarvetta on siten Vaasan hallinto-oikeus ekä ELY-keskus voi nyt käsillä olevan vireillepanon johdosta ottaa asiaan kantaa. [Toimintavaltuuden ovatkin epäselviä] Asiassa on myös otettava huomioon, että päätös jo sisältää reunaehdot, joilla johtaminen voidaan keskeyttää eikä johtaminen ole toistaiseksi tarkkailun perusteella aiheuttanut näiden ehtojen ja määräysten ylityksiä taikka merkittävää pilaantumista tai sen vaaraa. [Seuraava kipsisakka-altaan vuoto tapahtui viisi päivää myöhemmin].

….

Toisin kuin Hakija vireillepanossaan väittää, Talvivaaran ylitevesi käsitellään muilta osin ympäristöluvan edellyttämällä tavalla. Loppuneutraloinnista ylitevesi johdetaan pohjoiselle jälkikäsittely-yksikölle, jolle ei ole varastoituna kipsisakka-altaan vuotovesiä ja joka toimii normaalisti.

 Lopuksi:

Hakija vaatii vireillepanossaan edelle yksityiskohtaisemmin käsitellyin perustein koko Talvivaaran kaivoksen toiminnan keskeyttämistä vesienhallinnan korjaamiseksi ympäristöluvan mukaiseksi. Talvivaaran kaivoksen tilanne on tällä hetkellä [2.4.2013] kipsisakka-altaan vuodon seurauksena poikkeuksellinen ja edellyttää erityisiä toimenpiteitä. Toiminnasta ylimääräisine juoksutuksineen ei kuitenkaan aiheudu välitöntä ja merkittävää ympäristön pilaantumista, joka mahdollistaisi toiminnan keskeyttämisen. Ylimääräisten juoksutusten osalta asia on vireillä Vaasan hallinto-oikeudessa, joa on toimivaltainen viranomainen arvioimaan keskeyttämistarpeen eikä ELY-keskuksen tässä vaiheessa tule ottaa kantaa keskeyttämisvaatimuksiin tältä osin. [Hallinto-oikeus kumosi näitä päätöksiä 19.4. ja 2.5., ja palautti KaiELYlle uuteen käsittelyyn].

 Talvivaaran toiminnan ympäristövaikutukset ovat parhaiten hallittavissa, kun kaivoksen prosessit toimivat mahdollisimman normaalisti ja tälle annetaan viraonomaisohjauksen puolesta edellytykset. Mikäli metallitehtään toiminta keskeytetään, yhtiöllä ei ole teknisiä eikä taloudellisia mahdollisuuksia tehokkaasti hoitaa myöskään vesienhallintaan liittyviä kysymyksiä.

 Ottaen huomioon muun muassa Vaasan hallinto-oikeudessa vireillä olevan ELY-keskuksen 12.2.2013 antamaa päätöstä koskevan Hakijan valituksen, Talvivaara katsoo, että nyt käsillä olevan vireillepanon pääasiallinen tarkoitus on aiheuttaa haittaa Talvivaaran toiminnalle. Vireillepano myös kuluttaa turhaan ELY-keskuksen rajallisia resursseja, Talvivaara niin ikään oudoksuu Hakijan tapaa ilmeisen tarkoitushakuisesti vääristellä Vaasan hallinto-oikeuden päätöstä. Näistä syistä Talvivaara pitää vireillepanoa ilmeisen perusteettomana ja harkitsee mahdollisuutta näihin seikkoihin perustuen vaatia Hakijalta oikeudenkäyntikuluja prosessin jatkuessa.

————–

 

Talvivaara 7: Porsaanreikien nerokkuudesta

“Lahjakkuutta on pakko ihailla, silloinkin kun se kohdistuu perversseihin ja luonnon vastaisiin asioihin. Talvivaaran juristeilta veto on ovela. Se, että se meni ELY-keskuksesta läpi, on erikoisempaa, ja osoittaa että kyyninen termi “Talvivaara-ELY-kombinaatti” on osuva. Yhteispelillä hommat hoituu.”

Kainuun Sanomat raportoi, että Talvivaara olisi lisännyt jätevesien juoksutuksia pohjoiseen rajusti. Miksi? Koska sillä tavalla voi lisätä rajusti etelään päin juoksutettavien jätevesien määrää. Totean samantien, että uutinen on osittaisankka — siinä sekoitettiin jätevesiä ja luonnollisia vesiä. Rankasta virheestään huolimatta uutinen on hyödyllinen, koska se avasi penkomaan asiaa tarkemmin. Totuus ei ole läheskään niin dramaattinen kuin artikkelissa väitettiin, mutta on se jossain määrin dramaattinen. En tiedä ovatko omat faktani tässä täsmälleen oikein, mutta oikean suuntaiset ne uskoakseni ovat.

Muita Talvivaara-kirjoituksia: täällä. Edit 5.4.2013: Ks myös samasta aiheesta Vihreä Lanka 5.4.

Talvivaaran oman blogin mukaan mitään mystistä ei ole tapahtunut: pohjoisen virtaukset ilmeisesti ovat vain kasvaneet itsestään. Periaatteessa näin voi ollakin, lumien sulaessa.  Ennen muuta iltapäivisin virtaamat voivat kasvaa rajustikin. Tällä hetkellä en luotakaan mihinkään numeroihin mitä kukaan antaa, tai yritä selvittää kuka on oikeassa tai väärässä, vaan yksinkertaisesti hahmotella miten systeemi yleistasolla toimii. Se toimii perverssisti.

Suhteellisen kiistattomat faktat

Talvivaaran kaivoksen ympäristö on saastunut pahasti marraskuun kipsisakkavuodon takia. Pahimmin on saastunut Ylä-Lumijärvi, heti kaivospiirin eteläpuolella. Saastumisen määrästä käydään kovaa vääntöä. Koska viranomaiset eivät mittaa, ollaan luonnonsuojelijoiden tietojen varassa. Stop Talvivaara on ottanut valokuvia sakoista ja teetättänyt Tampereen yliopistolla mittausanalyysejä, joiden perusteella saastuminen on rajua. Mittaustulosten tulkinta on kuitenkin erittäin hankalaa.

(Esimerkiksi mitattu uraanipitoisuus on 1800 μg/l. STUKIN suositusten mukaan virallisia raja-arvoja uraanille ei ole, mutta yli 100 μg/l sisältävää vettä ei tulisi käyttää juomavetenä. Samoin alumiinin pitoisuus on 1200 mg/l, kun juomaveden raja-arvo on  0,2 mg/. Kukaan ei Ylä-Lumijärven vettä käytä juomavetenä, joten ovatko luvut paljon vai vähän? Riippuu täysin tulkitsijasta. Kuten sanottu, tarkkoja ja uskottavia lukuja ei tällä hetkellä yksinkertaisesti ole).

Olivat luvut mitä tahansa, Ylä-Lumijärven sakat ovat joka tapauksessa ongelma. Talvivaara joutuukin poikkeusluvan perusteella etelässä ohittamaan Ylä-Lumijärven kokonaan ohitusojilla, jotta sakat eivät valuisi alajuoksun järviin. (Poikkeusjuoksutusten onnistumisesta käydään kiistaa. Luonnonsuojelijat — jotka ovat paikalla — raportoivat että juoksutukset ovat epäonnistumassa ja saastuttavat ympäristöä rajusti. Kainuun ELY-keskus — joka ei ole paikalla — raportoi että kaikki on hyvin).

Picture1

Kuva 1: Tilanne ennen hallinto-oikeuden päätöstä. Jätevesien virtaamia ei periaatteessa rajoitettu ollenkaan. Pohjoiseen on tähän asti juoksutettu noin 500-800 kuutiota tunnissa. Etelän juoksutukset eivät ole päässeet kunnolla alkuun ja määrät ovat olleet noin 500 kuutiota tunnissa, mutta tarkoitus on juoksuttaa jopa 2000 kuutiota tunnissa.

Kumpaankin jokeen tulee sekä luontaista valumavettä (sivuojista ja sulamalla) että jätevettä. ELY-keskus ei oman ilmoituksensa mukaan tiennyt Kalliojoen normaalia virtaamaa, mutta tässä olen yritttänyt sekalaisista lähteistä hahmotella mikä se voisi olla. Luonnollinen virtaama voi vaihdella todella paljon; kevään tulva-aikaan se voi olla yli 20,000 kuutiometria tunnissa, kuivana kesänä alle tuhat. Keväällä myös vuorokauden aika voi vaikuttaa rajusti; virtaus on suurin päivällä kun aurinko sulattaa jäitä, pienin yöllä kun vesi jäätyy. Tässä arvioitu vaihteluväli 1000-5000 m3/h on lähinnä arvaus, mutta ei välttämättä pahasti pielessä.

Vaasan hallinto-oikeus on tulkinnut riskitason paljon tiukemmin kuin ELY-keskus, ja antoi 2.4.2013 välipäätöksen, jolla se osittain kumosi Kainuun ELY-keskuksen antaman poikkeusluvan. Välipäätös tiukensi juoksutusehtoja etelän suuntaan, jotta Ylä-Lumijärven sakat eivät pääsisi leviämään.

Perverssiyden alku

Nyt aletaan päästä perverssiin osaan. Jätevedellä on kaksi juoksutussuuntaa: pohjoiseen ja etelään. Pohjoisessa (Oulujoen suunta) reitti on

Kaivos -> Salminen -> Kalliojärvi -> Kalliojoki -> Kolmisoppi ->Tuhkajoki ->Jormasjärvi

ja etelään (Vuoksen suuntaan)

Kaivos -> Ylä-Lumijärvi -> Lumijoki -> Kivijärvi -> Kivijoki -> Laakajärvi

Aikoinaan, kun ympäristölupa myönnettiin, jätevesien laskumäärille asetettiin kiintiöitä ja rajoituksia (joista Talvivaara sivumennen sanoen pyrkii näinä viikkoina ympäristöluvan uusimisen yhteydessä pääsemään eroon). Vuotuinen kiintiö on 1,3 miljoonaa kuutiometriä, ja kullakin hetkellä virtaama saa olla korkeintaan 7% Kalliojoen luontaisesta virtaamasta. Näin estetään se, että jätevedet eivät sotke jokien pohjia ja virtauksia liian pahasti. Tämä 7% on normaalioloissa varsin hyvä kompromissi ympäristönsuojelun ja kaivoksen toimintakyvyn välillä.

Tähän prosenttiin sisältyy kuitenkin pieni kompa jota kukaan ei ole tähän mennessä edes huomannut: sekä etelän että pohjoisen sallitut juoksutukset määritellään vain pohjoisen virtaaman kautta.  Talvivaara on asentanut mittarin Kalliojokeen, mutta etelässä ei kukaan mittaa mitään. Lupaa annettaessa on ilmeisesti ajateltu, että keskimäärin etelän ja pohjoisen virtaukset ovat suunnilleen samanlaisia. Normaalioloissa tämä itse asiassa on aivan järkeväkin oletus.

Luvassa on toinenkin kompa: se ei määrittele, miten mittaus on tehtävä. Kesällä ja syksyllä tällä ei juurikaan ole merkitystä; sensijaan keväällä virtaus voi vaihdella valtavasti, kun vesi jäätyy ja sulaa vuorokaudenajan mukaan. Valitsemalla vuorokaudenaika sopivasti voidaan saada lähes mitä lukuja tahdotaan. Talvivaara on tehnyt yhden mittauksen, ilmeisesti iltapäivällä, ja saanut korkean lukeman 6600 m3/h. Yöllä arvo voi olla paljonkin pienempi, eli keskimääräinen virtaus on käytännössä varmasti pienempi. Kuinka paljon pienempi? Emme tiedä. Normaalisti tälläkään asialla ei ole keskimäärin merkitystä.

Perverssiyden huippu

Mutta nyt ei ollakaan normaalioloissa. Tässä hallinto-oikeuden päätöksen tarkka teksti:

“2. Hallinto-oikeus kieltää ja keskeyttää Kainuun ELY-keskuksen päätöksen 12.2.2013 KAIELY/5/07.002010 täytäntöönpanon, valitusten hallinto-oikeuskäsittelyn ajaksi, asian 2 osalta siten, että ilmoituksen mukaisten jätevesien johtaminen Vuoksen vesistön suuntaan on toteutettava siten, että kyseisten jätevesien määrä voi olla enintään 7% Kalliojoen sen hetkisestä virtaamasta. Jätevesien juoksutus on toteutettava siten, että vedet johdetaan Ylä-Lumijärven ohi.”

Päätöksessä on muutama sanaa, jotka mahdollistavat pervessin juristerian. “Vuoksi” ja “Kalliojoki” sekä “sen hetkinen”. Etelään voidaan päästää 7% siitä määrästä, joka virtaa pohjoisessa. Maalaisjärjellä (tai oikeastaan millä tahansa järjellä) ajateltuna tämän pitäisi olla luonnollinen virtaama, ei jätevesien virtaama (ks kuva 2). Lisäksi sen pitäisi olla jonkinlainen keskiarvo päivän virtauksista; jos virtaus on parin tunnin ajan 6600 m3/h ja 12 tunnin ajan 1000 m3/h, on mieletöntä käyttää korkeinta arvoa.

Picture2

Kuva 2. Hallinto-oikeuden päätös muutti kuviota rajusti. Etelään saakin päästää enää 7% Kalliojoen virtaamasta, alkuperäisen ympäristöluvan hengen mukaisesti. Talvivaaran antamien tietojen mukaan tämä olisi tarkoittanut tarvetta laskea juoksutusmäärä jopa 100:n kuutiometriin tunnissa, mikä viittaisi alle 3000 kuution virtaamaan. ELY-keskuksella ei oman ilmoituksensa mukaan ole ollut tietoa Kalliojoen virtaamasta. Näyttää siltä, että Talvivaaran oma mittari ei ole toiminut kuin vasta keskiviikkona iltapäivällä — tai ainakaan aiemmista luvuista ei ole raportoitu.

Talvivaaran ja Kainuun ELY-keskuksen mielestä järkeä ei tarvitse käyttää. Kombinaatti on päättänyt, että virtaamaan voidaan laskea myös Talvivaaran laskemat jätevedet. Näin kaivoksen on helppo saastuttaa lisää etelässä: sen tarvitsee yksinkertaisesti saastuttaa lisää pohjoisessa. Lisäksi nähtävästi riittää yksi iltapäivällä tehty mittaus, jolloin saastumista voidaan maksimoida vielä lisää.

Picture3

Kuva 3: Päätös ja sen tulkinta. Talvivaara-ELY-kombinaatti päätti, että Kalliojoen juoksutukseen lasketaankin sekä luonnollinen virtaama että Talvivaaran päästämien jätevesien virtaama. Tällä hetkellä on mahdoton tietää tarkalleen, kuinka paljon yhtiö on lisännyt pohjoisen juoksutuksiaan, mutta kuusinkertaistaminen 3000:n kuutioon antaisi lukuja jotka ovat jollakin tavalla yhteensopivia muiden lukujen kanssa. Tarkoista luvuista ei ole tietoa, mutta tämä mekanismi on ELY-keskuksen hyväksymä.

Nämä luvut summautuvat siinä mielessä kätevästi, että yhtiön oman blogin mukaan hallinto-oikeuden päätös ei oikeastaan edellytä mitään muutoksia nykytilanteeseen. ELY-keskus on hyväksynyt tämän tulkinnan.

Suuruusluokka-arviona kaivos “tienaa” pohjoisen jätevesillään noin 50 m3/h etelään (7% 800 kuutiosta). Onko tämä suuri määrä? Riippuu keneltä kysyy. Kombinaatti tulkitsee nyt saavansa juoksuttaa 460 m3/h. Pykäläkikkailu antaisi siis noin 10% lisää juoksutusvaraa etelään pohjoisen päästöjen takia.

Jos kuitenkin todellinen keskimääräinen virtaus pohjoisessa on paljon pienempi kuin iltapäivähuippu 6600 m3/h, osuus kasvaa. Käytännössä kombinaatti saa tällä hetkellä lisättyä etelän jätevesiään ehkä useita kymmeniä prosentteja juoksuttamalla jätevesiään pohjoiseen ja mittaamalla väärin.

Perverssiyden kliimaksi

Kerrataan siis vielä: ELY-Talvivaara-kombinaatti on tulkinnut hallinto-oikeuden päätöstä innovatiivisesti, ja luonut mekanismin, jonka avulla pohjoisen jätevettä lisäämällä voidaan lisätä myös etelän jätevettä. Lisäksi valitsemalla mittaushetki sopivasti voidaan päättää, kuinka paljon saastutetaan. Tässä ei ole millään tasolla mitään järkeä, eikä sillä ole mitään tekemistä minkään kanssa, ainakaan ympäristönsuojelun. Kombinaatti on huomannut porsaanreiän, ja käyttää sitä.

Lahjakkuutta on pakko ihailla, silloinkin kun se kohdistuu perversseihin ja luonnon vastaisiin asioihin. Talvivaaran juristeilta veto on ovela. Se, että se meni ELY-keskuksesta läpi, on erikoisempaa, ja osoittaa että kyyninen termi “Talvivaara-ELY-kombinaatti” on osuva. Yhteispelillä hommat hoituu.

Kainuun ELY on aiemmin ohittanut Talvivaaralle hankalia hallinto-oikeuden päätöksiä “ympäristöperusteilla”, vedoten siihen että oikeuden päätökset olivat “hallinnollisia”. Nyt on toimittu päinvastoin, kun Talvivaaran etu niin vaatii: ohitettu ympäristönäkökulmat ja kikkailtu pykälillä.

Muita Talvivaara-kirjoituksia: täällä

Kirjoittaja kuuluu Suomen Luonnonsuojeluliittoon, mutta spekulaatiot, mielipiteet ja tulkinnat ovat puhtaasti omia. 

Rikkidirektiivi ja IPR, osa 2

On yllätys, jos rikinpoiston kanssa ei tule yllätyksiä. Voi vain toivoa, että ne ovat vähemmän tuhoisia kuin biopolttoaineiden yllätykset. 

Sain eilisestä Rikkidirektiivi ja IPR-kirjoituksesta aika paljon skeptistä mutta kuitenkin kohteliasta palautetta, ja juuri sitä kaipaankin. (Positiivista palautetta tarvitsee sen verran että itsetunto ei murskaannu, mutta ei yhtään enempää. Negatiivisesta oppii). Otan muutaman kysymyksen jotka ovat mielestäni erittäinkin hyviä.

Rikkidirektiivin kanssa käy samalla tavalla kuin vaikka etanolissa: siitä seuraa jotain yllätyksiä mitä ei nyt tajuta, ja ekologinen vaikutus jää nollaksi. Tämä on rehellisesti sanottuna todellinen riski. Etanolin ja biodieselin suhteenhan ei osattu katsoa kokonaisuuksia, ja nyt ollaan tilanteessa jossa metsiä raivataan ja ruokapeltoja muutetaan energiapelloiksi. On helppo sanoa, että “olisihan se pitänyt tajuta” — ja mielestäni kyllä olisikin, mutta enää ei voi mitään. Onko rikkidirektiivissä samanlaisia riskejä, kun katsoo kokonaisuutta?

Mitä rikille itse asiassa tehdään, kun se poistetaan? Suurin osa maailman rikistä syntyy nimenomaan öljyn ja hiilen jalostuksessa. Kiinteää rikkiä muodostuu noin 64 miljoonaa tonnia vuodessa, ja kaikkea ei voida hyödyntää. Osa siitä täytyy läjittää johonkin. Lopussa oleva kuva antaa kuvaa mittasuhteista. Se on vain pieni osa 15 miljoonasta tonnista, joka makaa Albertassa Kanadassa  (Business Insider). Toisaalta esimerkiksi rikkihappo on tärkeä kemianteollisuudessa, ja rikkiä tarvitaan esimerkisi maanlannoituksessa. Ei siis ole täysin selvää, paljonko rikkiä tällä hetkellä läjittyy, ja kuinka suuri ongelma se lopulta on.  On täysin mahdollista että osa Albertaa on kahdenkymmenen vuoden kuluttua yhtä rikkihappojärveä.

Joudun tämän suhteen toteamaan, että en tiedä (vielä). Kannattaisi kuitenkin aina lähteä siitä, että kun yhtä osaa parannetaan, jossain muualla tulee ongelmia. On yllätys, jos rikinpoiston kanssa ei tule yllätyksiä. Voi vain toivoa, että ne ovat vähemmän tuhoisia kuin biopolttoaineiden yllätykset.

Kasvit tarvitsevat rikkiä, ja nyt ne eivät sitä saa ilman kautta kuten tähän asti. Euroopassa on tosiaankin Wikipedia-artikkelin mukaan alueita, joissa rikkiä on liian vähän, osittain sen takia että ne eivät enää saa sitä ilmasta. Mutta jopa rikkiteollisuuden oma lähde (sulphurinstitute.org) myöntää, että ilmapäästöjen väheneminen on vain pieni osa ongelmasta; yliviljely ja vääränlainen lannoittaminen ovat vähintää yhtä suuria ongelmia. Lause on siis tietyssä mielessä tosi, mutta ratkaisu ei ole tupruttaa rikkiä hallitsemattomasti. Ratkaisu on ottaa kiinteä rikki, tehdä siitä lannoitetta, ja levittää kontrolloidusti pelloillle.

Rikkidioksidi hillitsee ilmaston lämpenemistä. Ylimmän ilmakehän (stratosfäärin) rikkidioksidi ja sen aiheuttamat aerosolit tekevätkin niin. Mutta rikkidioksidia saadaan stratosfääriin vain tulivuorenpurkauksissa. Ei ole mitään merkkejä siitä, että alimman ilmakehän rikkidioksidi kulkeutuisi tarpeeksi ylös. Pinnan lähellä vastaavaa ilmiötä ei ole havaittu.

Mutta olen tässä asiassa poikkeuksellisesti valmis ajatusleikkinä hyväksymään ajatuksen, että rikkidioksidi saattaisi olla hyödyllistä myös alailmakehässä. Hyvä on. Mutta ei se silti tarkoita, että olisi mitään järkeä päästellä rikkidioksidia liikenteen mukana minne sattuu. Järkevää olisi edelleenkin puhdistaa polttoaineet rikistä, ja tuottaa rikkidioksidi kontrolloidusti ja suunnitellusti erityisissä kaasutehtaissa tai mielellään -laivoissa avomerellä. Ei sattumanvaraisesti kuten nyt. Siis: vaikka tällainen mekanismi olisi olemassa (mihin en usko), se ei poista puhdistustarvetta mitenkään.

Rikkidirektiivi on täysin epäreilu Suomelle. Kyllähän se on, rehellisesti sanottuna. Kaikilla muilla sen piirissä olevilla on ainakin teoreettinen mahdollisuus siirtää osa liikenteestään raiteille tai rekoille (Ruotsille ja Norjalle tosin hankalaa, vielä vaikeampaa Iso-Britannialle). Yhä edelleen olen sitä mieltä, että vastuulliset tahot (ketkä ne sitten ovatkaan) ovat nukkuneet ainakin neljä vuotta, joiden aikana olisi ehditty kaikessa rauhassa kehittää jotain uutta. Mutta se ei poista sitä tosiseikkaa, että nyt ollaan itkuisen asian edessä. Ja riipii, että tässä(kin) asiassa Välimeren maat pääsevät taas kerran kuin koirat veräjästä.

Voin vain toistaa omaa henkilökohtaista mantraani: ympäristönsuojelun ikävä puoli on se, että aina joku kärsii. Ympäristönsuojelua pitää silti tehdä. Olennaista olisi nyt tunnistaa kuka kärsii eniten, ja löytää tukiratkaisut jotka olisi pitänyt löytää jo 2008. Saamieni kommentien perusteella olen koko ajan vahvemmin sitä mieltä, että (meidän) ympäristöväen kannattaisi tässä asiassa ottaa suhteellisen matala profiili. Päätös oli oikea, mutta se satuttaa ihmisiä oikeasti. Ja kuka sitäpaitsi pystyy tässä vaiheessa takaamaan, että mitään odottamattomia yllätyksiä ei tulekaan eteen sen takia? Ei kukaan. Ylimielisyys on aina pahasta, ja tässä asiassa aivan erityisen pahasta.

 Muita ympäristöriitoihin liittyviä kirjoituksia: Vastakkainasettelut.

Kuvalähde: Global Forest Watch Canada Acknowledgment: Thanks to Viv Collins for pointing out the Alberta case.